Fandom


Kongweiech ais ain weiech von Marlai, ains Konglaank oeng heurk baim stat von Konglaank.

J'huuchkarte Bearbeiten

Nordstras Marlai Feststras Park
*1 KOJT
Kong Karl Erstrstras 2
*2 Marlai Uni
Boikoend
Keunigneng Bets Erstrstras 2
*3 Marlai Uni
Jeneskoend
Toes Raenestras 2
*4 *5 Weiechhaus
Weiechhausstras 2
*6 KOJT
Reveerstras 2
*7
KOJT
Kong Karl Erstrstras 4
KOJT
Kong Karl Erstrstras 6
Kong Eigbert von Adelsteckstras
Palais
Palaisstras 2
Kierch
Dorpstras 1
*8 Marlai KOJT
Reveerstras 4
KOJT
Kong Karl Erstrstras 8
Kong Urbanus von Kongenstras Ton Raenestras
Marlai Uni
Sprooch oeng koltoer
Kon von Kongenstras 2
KOJT
Reveerstras 6
Kon von Kongenstras Jon Misschenstras
Marlai Uni
Waitensjaft
Zeibestras 2
KOJT
Zeibestras 4
KOJT
Zeibestras 6
Park KOJT
Reveerstras 8
Zeibestras Klaerinxstras
Marlai Uni
Ekonomie
Neukenstras 2
KOJT
Neukenstras 4
KOJT
Neukenstras 6
KOJT
Reveerstras 10
Neukenstras Man von Kongenstras
Marlai Uni
Erdkoend
Fuuelstras 2
*9 Marlai Uni
Jeskietn
Fuuelstras 4
KOJT
Fuuelstras 6
KOJT
Fuuelstras 8
KOJT
Reveerstras 12
Fuuelstras Lindanus Sonkelbergstras
KOJT
Poststras 2
KOJT
Poststras 4
KOJT
Reveerstras 14
Poststras
Marlai Uni
Biologie
Soljstras 2
KOJT
Soljstras 4
KOJT
Soljstras 6
Park Marlai *10 KOJT
Reveerstras 16
Soljstras
Marlai Uni
Hoipftjeboid
Toes Raenestras 3
KOJT
Beltzstras 2
KOJT
Beltzstras 4
Beltzstras Daistras
KOJT
Kunestras 2
KOJT
Kunestras 4
KOJT
Reveerstras 18
KOJT
Parklaan 1
Kunestras
KOJT
Weielchstras 2
KOJT
Weielchstras 4
KOJT
Reveerstras 20
KOJT
Parklaan 3
Weielchstras
KOJT
Velichstras 2
KOJT
Velichstras 4
KOJT
Reveerstras 22
KOJT
Parklaan 5
Velichstras
  1. Kong Karl Erstrstras
  2. Keunigneng Bets Erstrstras
  3. Toes Raenestras
  4. Dorpstras
  5. Weiechhausstras
  6. Reveerstras
  7. Parklaan
  8. Hienterm Kierch
  9. Karl von Eigbert von Adelsteck-ng-Toes Raenestras
  10. Maria von Marco Sãnde-ng-Maria von Karl von Eigbert von Adelsteck-Toes Raenestras

Schablon:Stub

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.