Fandom


active

Repften - sjted miet nownr

Oil sjted, durpr oeng j'huuchr miet nownr.

As Kongliechns von Raipftn (odr zjwies Repften) ais ain laank ains Paadzifiek Oodzjeun ain Oistreljeuns koestn. Dsai hoipftsprooch ais Ripoariesj. As ais ain aislaankjruuep oeng dsai hoipftsjtad, Marlai, ais jlehen oif dsai grosrst von dizr aisleienk, Konglaank. Dsai laank statuuet oifs foenf stats: Jootlaank, Konglaank, Pruuekchn, Tsielfihjeun oeng Tsoibrn. Ais laank hat ronk dsai 600 men ains dziek.

Wurtrabkomn Bearbeiten

Repften kom ab f'n Ripoariesj jronkkomn. Dsai nown kom von Raipften, das ais dsai altnr nown von Raifner.

Jskiektn Bearbeiten

Repften hat ain langn jeskiektn oifs prehisteuriesjn tzaim sjtartnd.

Tswait Weltkriek Bearbeiten

Repften trajtn unabhengliech tzoe sain ain dsai Tswait Weltkriek, mar were bezetz doerch Doitsjlaank. Ain 1945 kamn hongrtn von bombardierloeftsjeepn von Britteen na Repften oeng niederholdn toisndn von hoisr. Ainm kompletn weiech jenant Noisjtad war niederjehold. Uueber 8.000 men warn abjeslajt, von wielchn 5.000 tsjielr warn. Fraiwol jans dsai joengn jeneraadjzeun voms kongiechns war abjeslajt, wat erorsachntn das dsai noembar von ainweuner reedsam teeldn. Am ende d'r kriek warn stinna 4.000 man, oeng noe slejt 600. Dsai laitzaikn vom Tswait Weltkriek kan'n uuebral ains laank tzoe zehen sain. Vielr hoisr bern stinna dsai sjaad dong dentzaim oeng da sain uueber foenftziek jroosr monumentr vor dsai jeslajtn oeng dsai uueberleebtn.

Repften hattet ainr hresjtart oif 31 mai ains 2008.

Geografiekn Bearbeiten

Ais laank bestiet ois foenf stats: Jootlaank, Konglaank, Pruuekchn, Tsielfihjeun oeng Tsoibrn.

Ains Jootlank gieb ais: Zuuedhaabn, Oistfest, Vreiel, Wilmhaabn oeng dsai hoipftsjtad, Kuuen.

Ains Konglaank gieb ais: Sloss, Marioeshaabn, Ainletz, Jonkrong, Bart Koen'nhaabn, Dzoeper Androhaabn, Ainletz, Ben Opatjshaabn, Teuenshaabn, Martn Moentegoehaabn, Kuuehaabn, Hochvletiumhaabn, Nownloishaabn, Oembelhaabn, Beiermanshaabn, Nordfest, Espekoehaabn, Petroehaabn, Marlai oeng dsai hoipftsjtad, Ochrkuln.

Ains Pruuekchn gieb ais: Swalwtaang, Dzoekernsted, Martin Mans'shaabn oeng dsai hoipftsjtad, Breleiech.

Ains Tsielfihjeun gieb ais: Tornstfest, Oiswesheiembeshaabn, Boekoeresteanshaabn oeng dsai hoipftsjtad, Karlrong.

Ains Tsoibrn gieb ais: Kierchrong, Aidzopoes'shaabn, Pierlotshaabn, Janskaan, Donshaabn oeng dsai hoipftsjtad, Tsoibrn.

Doitsrgrafiekn Bearbeiten

Oif's moment sain da 600 men ains laank.

Jeldsaachrn Bearbeiten

Dsai jeldsaachrn oif ekonomaisj fronk loipf's joot.

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.