FANDOM


Flag of Mäöres

Vlagk Mäöresès.

Flag of Lovia

Flag of Lovia.

Wèlkóm óppe Mäöreser Ambesaad!!
Hùịlkṑṇ mê lîņ Ãbạtzàzọḷ Mûtzḯ!!
Welcome to the Mäöreser Embassy!!
1 Innovation Avenue, Börgerhook


Lèmbörgsj/Limburgish/Lĩmpụãhsịḯ:


Standerd infermaasje

Lovië is e keuninkriek wo die óffesjieël spraok 'd Ingels bekaentj. De veurnaoms plaeskes èn stej zeen Nobelstad, Hurbanova, Sofasi, Nuujäörber èn Treinsdörp. Naeve g'm Ingelsje kómmentj ouch in mènderhijjer Nieëderlandjsj, Lèmbörgsj, Ieteljaansj, Ósjäönsj èn anger spräök veur. Keuning Zebas d'n Ieëste regkieërtj euver g'm lenje mit 'n gekaoze regkieëring.

Die ambesaad
Wèrker

Veur 'n gans lies, zuuch ós wèrker.

Börgersjap

Vólges de leuj ven Lovieë bekömp emes börger es t'r veer daag aezelig is i g'm lenje, mèndestes vieftig nöttig bewèrkinger haet gemaak èn gei vandalisme haet geplach. Wiejer mós se dich ouch aanmèlje. Achterdoons dèchne haes doe 't rèch e twieëds hoes tö koupe, mit tö doon aan verkeziginger, tö stömmen óp verkeziginger èn nag mieë.

Euverzèttinger

De Mäöreser Ambesaad kaltj Ingelsj, Lèmbörgsj, Kólszter-Mäöres, Nieëderlandjsj, Ripuarisj, Buulsj, Kleverlandjsj èn nag väöl mieë spräök! Es se-n 'n euverzètting nuuedig höbs óm beveurbeildj e bedrief tö tösjelenjigen ódder 'n euverzètting broeks aan óffesjieël dókkemènter, den kans se-n ömmer trèch óppe Mäöreser Ambessaad. Is dit dienes 'd geval? Köspertj den dees euverlègkspazjena.

Nuujs
 • 24 eprèl 2013 - De mäöreser regieëring haet tagoeager vlöchtelinger aangebaojen óm achter Mäörese tö kómme zoealank d'n ónweesj blief. In 'nem óffesjieëlem meedjenoetlaote zag Rón Gómmes, KB-PVIR: "Kanto Qyto zien regieëring steid ónger drök óm dórch g'ónrèchterlik, ónvólksmechtelik óppeziesje ómgesmete tö waere. Mäöres zöl de Behaajelik Tagoeager Partie stäöne dórch tö behèlpen evórm voders, óngerdaaks en waeper. Weer laoten ós aaj gooj vrönj neet valle."
 • 12 desèmber 2012 - De Mäöreser Landjszaal haed e besloet genómme tö g'm aanzichte dèr Kèrnstroumsstaad Kirkwals. Die staad zöl geslaote waeren ómb g'r ómgaevighedbuut veur gezem jaore t'haole. Ouch zöl de kaolsstroumsstaad tö Saenteime geslaote waere. Bijd staad waere neet nuuedig ómb g'r stroumsverzening epiel t'haajen èn zaer 'd aafnömme dès oetlandjsoedveurs ven stroume, warentj 'ie nör gèldjsinnömmendj. Ganselik zöllentj twieëhóngerdj wèrksstaad verzwinje.
 • 27 mèè 2011 - De Mäöreser Ambesaad ruuep al die mäöreser vólkelinger Lovieës óp veur g'r kómmendjer verkeziginger. In g'm kómmendjem zjuunje zöl 'n nuuj regieëring gekaoze waere dórch g'd vólk Mäöresès. Insjrievinger veur g'r verkeziginger kènne nag toet g'm viefèntwèntjigstem dès zjuunjes.
 • 7 mieërt 2010 - Oos Wes Ilava is gekaoze gewaoren es de nuuje goevernäör Mäöresès tö zeen. Hae ènjigdje óp 'nem gliekem stenje mid gebroekere «Bart Koenen», mer es dae zien kandidatuur ópgoof, góng Ilava wiejer es goevernäör tö zeen.
 • 25 jannewarie 2010 - Die ambassaad haet dèsdageraaf twieë wèrker. Bart Koenen wèrk noe ouch hie.
 • 12 jannewarie 2010 - Veurder Oos Wes Ilava beslaote toet g'm haaje dèr verkeziginger Mäöresès i fibberwarieë dès 2010s. Dees verkeziginger waerentj zönjerlikerwies gehaaje.
 • 5 desèmber 2009 - I Mäörese is 'd book «'n Inliejing aan g'r kólsztersj gèrmaer» gister oedgebrach. Dit book zöl denen es 'n gèrmaerlik wiezing achter g'm Kólsztersje. Óf 'd book ouch i Lovieë wuuerdj oedgebrach is nag betwösjeswaerdig, es t'r nag geinen oedgaever gevónjen is.
 • 3 desèmber 2009 - Mäöres zöl ópgedeildj waeren in veer landjsdeiler (aolinger) èn ei wès, det Klein Sjótlandjs. Die aolinger zöllen i groeat deiler ónaafhenkelik ewèrk gaon, aevenes mieëlik 't wès.
 • 29 novèmber 2009 - I Mäörese haet me noe ein sjriftelik spraok gekaozen óm 't Mäöres mit tö sjrieve, det Kólszter-Mäöres. Dees spraok zöl venaaf noea ouch óp g'r ambesaad ebroek zeen.

English/Ingelsj/Ĩksịḯ:


Standard information

Lovia is a kingdom where the official language is English. The most prominent towns and cities are Noble City, Hurbanova, Sofasi, Newhaven and Train Village. Apart from English there are also some minority languages spoken like Dutch, Limburgish, Italian, Oceana and other languages. King Sebastian I is ruling over the country together with an elected government.

The embassy
Staff

For a full list, go to our staff page.

Citizenship

According to the constitution of Lovia, someone will become a citizen when he has been active for four days in the country, at least made fifty useful edits and hasn't committed any vandalism. You also need to log in or create an account. If you have done this, you've got the right to buy a second house, participate in elections, vote in elections and even more.

Translations

The Mäöreser Embassy can speak English, Limburgish, Unified Modern Mäöres, Dutch, Ripuarian, Buulsj, Cleverlandic and even more languages! If you need a translation to for example internationalize a company or if you need a translation for an official document, you are welcome at our Mäöreser Embassy. Is this your case? Then go to this talk page.

News
 • April 24, 2013 - The Mäöreser Government has offered Tagogese refugees to come to Mäöres as long as the current grave situation remains. In an official press statement, Rón Gómmes, Church Union-Party for Interracial Justice member, said: "Kanto Qyto's government is in severe danger of being toppled by the unrightful, non-democratic opposition. Mäöres will support the Conservative Tagogese Party by offering aid in the form of food, shelter, and weaponry. We will not let our good long-time friends down."
 • December 12, 2012 - The Mäöreser Landjszaal has made a decision concerning the Nuclear Power Plant in Kirkwal. The plant will be closed in order to reach the environmental goals for this year. The coal power plant in Saenteim will also be closed. Both power plants were no longer necessary to keep power supply sufficient and because the exportation of electricity to other countries has decreased, the plants were only money-absorbing. In total, two hundred jobs will be lost.
 • May 27, 2011 - The Mäöreser Embassy invokes all Mäöreser citizens living in Lovia for the coming elections. Next June a new gouvernment will be chosen by the Mäöreser citizens. Registrations of political parties can still be done before the start of the elections on June 25.
 • March 7, 2010 - Oos Wes Ilava has been elected as to be the new president of Mäöres. He ended up at the same number of votes as user Bart Koenen had at the elections, but as he gave up his candidacy, Ilava was the only person left to get the job.
 • January 25, 2010 - The embassy has two people in the staff from today on. Bart Koenen now also works here.
 • January 12, 2010 - Veurder Oos Wes Ilava has decided to keep the new elections in Mäöres in February of the year 2010. These elections will be held on a different way as usual.
 • December 5, 2009 - The book «An introduction to the Kólszter-Mäöres grammar» has been published in Mäöres yesterday. This book will be useful as a grammar guide to the Unified Mäöres language. It's still unsure whether the book will be published in Lovia too, because a publisher has not yet been found.
 • December 3, 2009 - Mäöres will be divided in four states (aolinger) and one colony, Klein Sjótlandj. The states will be functioning independently for a large part, and the colony will be even more independent.
 • November 29, 2009 - People in Mäöres now have chosen one literary language to write Mäöres with, the Kólszter-Mäöres. This language will also be used at the embassy from now on.

Kṑlsịzdũ/Kólsztersj/Unified Modern Mäöres:


Stándịđ êhrṻmăhũnḯ

Lṑpịũ sô kịẽ rík hịàgị tłĕĭạ lîņ òfịsêl psạĭáụ ùkịẽđ lîņ Ĩksịḯ. Lîņ hònõs plẽskụĭṻ õ ràd sô Nòbịḷrád, Hùbịnõrád, Sọpàrád, Nûpọnrád õ Tûgrád. Nẽdạ lîņ Ĩksịḯ àụh hògên hĕ lâhgèidọṇ Nèrlãtịḯ, Lĩmpụãhsịḯ, Hĩtăõdịḯ, Hòsênịḯ õ pùthịn psạĭạĭụṇ. Hịág Sèbástịũn lîņ Nàụlị rịgâ sù lîņ pûdáụṇ mê kịẽ àụsùîđ rịgịàrọṇ.

Lîņ ãbạtzãzḯ
Ptłàịnṑn

Ă kịẽ hàs lístụ, jṻđ ptłàịnṑn.

Sâpịũ ă lẽtzị tłî pûgịtzị

Gãlãṇ lîņ gõstịtăhũnị Lṑpiụṇ stô nàụ pûgịtzḯ lèĭọn nàụ sô pêm glùitzọṇ ịtém hĕ lîņ pûdáụ, àmên pàụhtị nüdị tẹĭạ àụdènịđ ẽdịtăhùzịṇ õ ní tẹĭạ àụplàhđ hàndạlísmị. Àụh sá tẹĭạ ă ágẽdõ. Àhtạdòntz lânû sá tẹĭạ lîņ rĩzị ă kàụpõ kịẽ kịkịẽ mẽtzõzị, ă kõtạbùtõ mê hṑitọṇ, ă pãtịtzịpàtõ mê hṑitọṇ õ trè mụõrà.

Trãstłăhùnî

Lîņ Ãbạtzãzḯ Mûtzḯ pòđ lìụnàõ Ĩksịḯ, Lĩmpụãhsịḯ, Kṑlsịzdịũṇ, Nèrlãtịḯ, Rịpụãrịḯ, Bütłịḯ, Klĕlãtịḯ õ tû hẽl mụõrà psạĭạĭụṇ! Zĩ sá psùg kịẽ trãstłăhùnịṇ ă, bḯnõn, ĩtạnáhùnạlõ kịẽ kõpànáụṇ sàụ sá psùg kịẽ trãstłăhùnịṇ á òfịsêl dúạgạmĭtọḷ, tà sá pòđ ümọr dụèị á lîņọḷ Ãbạtzàzọḷ Mûtzḯ. Sklê-lânû sô sàị lîņ kásị? Tà küspã lânû kàlpázênị.

Hṓl
 • 12 dèsãr 2012 - Lîņ Làntsáụ Mûtzḯ tẹĭạ àụdèîđ láđị àsîktụṇ Kịàṛtâụ hĕ Tịàrụàḷọṇ. Tâụ sụù-sâḷđịst à kḗlõ lîņ grìnịtákọsmèn pẹ lîņ ḹịéạụṇ. Ṧòụṇtâụ hĕ Sêntèịmọṇ sụù-sâḷđịst àụh. Kịkâ tâụị sô mụõrà nì-páṣ gùḍtênîõ tâụsḕnịṇ õ mê dàktịâktõ tâụìđsàktíị à ìđpûdáụṇ, lîņ sklôṇ èndáṣt tsịèṇhĕtịâktõtạ. Hàslígị, giụ-sõ ptłáụđẹtọị tạhì-sâḷđ.
 • 27 mẽị 2011 - Lîņ Ãbạtzãzḯ Mûtzḯ ôròp épạr pòḷkịnṓn Mûtzḯ hĕ Lṑịpiụṇ óp ă lîņ màṧõtạ hṑtọṇ. Hĕ lîņ màṧõtạ sịùnọḷ sịé rịgịár sùî-sâḷđịst măt lîņ nṑñịṇ Mûtzḯ. Hĕpḕr hṑtị pòđ stóṛ à lîņ giụ-pì-õ-lạkịẽ sịùnị.
 • 7 mịãr 2010 - Ṓs Ụèsị Ịlàụãị sùîtst tú lîņ sịé gụèịrnûr Mûtzḯ sîè. Lîņ tịàgít pṓlị ìpùthịn stànịọṇ tú ịúsạr Pàrt Kúnạṇ, mẽ ụíḷ lîņ sẹ kàntịtătịũr pòltít, ạtụánsìt Ụèsị tú sîè lîņ gụèịrnûr Mûtzḯ.
 • 25 ịàụãr 2010 - Lîņ ãbạtzãzḯ tẹĭạ mêtî glùtzọṇ giụ ptłàịnṑn. Pàrt Kúnạṇ ptłáụđ kịĭạ dî àụh.
 • 12 ịàụãr 2010 - Pûạđạrṓn Ṓs Ụèsị Ịlàụãị tẹĭạ àụpụtótịđ à tênîõ hṑtî Mûtzḯ hĕ lîņ mõntsọḷ pịbàụãrị 2010. Lânû hṑt tênî-sâḷđịst sáụlàĕó-sà.
 • 5 dèsãr 2009 - Hĕ Mûtzịuṇ sô lîņ bóg «Kịẽ hĕdùhũnḯ hĕ lîņ kṑlsịzdà hírmẽr» àụnêịprìđ îstạ. Lânû bóg gô-sâḷđ zĩ kịẽ hírmẽrà ụísịnũ à lîņ Kṑlsịzdụṇ. Tàn lîņ bóg àụh hĕ Lṑpịuṇ nêịprìst sô nà ténùlịò, ụíḷ dâ sô àụpịđ nì nêịprìtạ.
 • 3 dèsãr 2009 - Mûtzịũ póstì-sâḷđịst hĕ sèụḷ pûdstìdị (aolinger) õ kịẽ ụístị, lîņ Klèịnsôtlèntị. Lîņ pûdstìd dôpị-sâḷđ àptłáụ hĕ làgà stìdị nì-õptènì, zịüị mụõrì lîņ ụístị.
 • 29 nõvém 2009 - Hĕ Mûtzụṇ mã tẹĭạ dî àụlịđ nàụ sụĩhtłêg psạĭáụṇ à sụĩhtô mê lîņ Mûdẽzị, lîņ Kṑlsịzdũ. Lânû psạĭáụ psùksê-sâḷđ kṑṇ nú àụh pṓlị lîņọḷ ãbạtzàzọḷ.

Moereser Embassy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.